ការប្រើអាយតនិបាត at, in និង on ជាមួយពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទ

នៅក្នុងភាសាអង់េគ្លសអាយតនិបាត at, in និង on ត្រូវបានេគេប្រីដើម្បីប្រាប់អំពីទីតាំង
ហើយក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីនិយាយអំពីពេលវេលានិងកាលបរិេច្ឆទផងដែរ។
ដូច្នេះវាមានការលំបាកខ្លះចំេពាះអ្នកដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទីពីរ។
នៅេពលនេះេយីងនឹងសិក្សាពីការប្រើរបស់អាយតនិបាត at, in និង on ដើម្បីនិយាយពីពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទប៉ុេណ្ណាះ។
at សំរាប់និយាយពីេពលវេលាៈ at 6:00 am, at noon, at night, at the end of the year, and at that/this time,ល។
in សំរាប់និយាយពីពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទៈ ប្រើ in ពីមុខខែ,ឆ្នាំនិងរដូវ in month/year (in March 1999, in year 2000),in winter, in the morning/afternoon/evening, ល។
on
សំរាប់និយាយពីពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទៈ ប្រើ on ពីមុខថ្ងៃ,ថ្ងៃទី (on Monday, March 1999), on the 7th of March 1999,ល។

This entry was posted in Preposition, វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar, េពលវេលា និង កាលបរិច្ឆេត Time and Date. Bookmark the permalink.

Leave a Reply