សព្វនាមជា្របធាន Subject Pronouns

Subject Pronouns

និយមន័យ៖ សព្វនាមជាប្រធានគឺជាពាក្យដែលត្រូវបានប្រើសំរាប់ជំនួសនាម។ សព្វនាមទាំងបីករណីមាន៖ ប្រធាន, កម្មបទ, រឺក៏ កម្មសិទ្ធិ។

Definition: A pronoun is a word that takes the place of a noun. Pronouns can be in one of three cases: Subject, Object, or Possessive.

  • I Kgnom

This entry was posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar, សព្វនាម Pronouns. Bookmark the permalink.

Leave a Reply