អាយតនិបាត Prepositions

Preposition

A

 • aboard
 • about
 • above
 • across
 • after
 • against
 • along
 • amid
 • among
 • anti
 • around
 • as 
 • at

B

 • before
 • behind
 • below
 • beneath
 • beside
 • besides ,,,
 • between
 • beyond
 • but
 • by

C

 • concerning
 • considering

D

 • despite
 • down
 • during

E

 • except ,
 • excepting
 • excluding

F

 • for
 • from

I

 • in
 • inside
 • into

L

 • like

N

 • near

O

 • of
 • off
 • on
 • onto
 • opposite
 • outside
 • over

P

 • past
 • per
 • plus

R

 • regarding
 • round

S

 • save
 • since

T

 • than
 • through
 • to
 • toward

U

 • under
 • underneath
 • unlike
 • until
 • up
 • upon

V

 • versus
 • via

W

 • with
 • within
 • without
This entry was posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply