សារសំរាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា Message To Everyone

 

 

    • សូមស្វាគមន៍ការមកកាន់ អនុស្សាវរីខ្មែរ Welcome to Khmer-English Words and Phrases!!!

 

សូមអគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានូវការរិះគន់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន។ ពួកយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចែកចាយនូវអ្វីែដលពិតៗប៉ុន្តែកំហុសកើតមានឡើង។ ដូច្នេះសូមកំុមានការទើសទាល់ក្នុុងការរិះគន់លើកំហុសដេាយអចេតនាដែលអ្នកឃើញនៅក្នុងអត្ថបទនីមួយៗ។

បព្ជាាក់ៈ  ប្រសិនបើលោកអ្នកមានអត្ថបទអ្វីមួយចង់ែចកចាយសូម ចុចត្រង់នេះដេីម្បីចុះឈ្មោះដោយមិនគិតថ្លៃ។ បន្ទាប់ពីចុះេឈ្មាះរួចហើយលោកអ្នកនឹងមានសិទ្ធិបព្ចេាញនូវមតិនៅក្នុងអត្ថបទនិមួយៗ។

សូមអរគុណ!

Thanks everyone for the comments both negative and positive.

All of us want to share the correct information but mistakes occur.
So, please feel free to comment on any errors that were made unintentionally you see in all posts.

Furthermore, if you have any topic or category and want to have it posted you can send in that topic or category in the comment below. We will certainly take a look at it and have it posted as soon as we can.

Please Note: Not all the requests are guaranteed to be posted due to the large number of posts we have received. However, we will try to post as many as we can in order it was received. Thank You!

Khmer-English Language on Facebook

Leave a Reply