Author Archives: Administrator

Out of whack

Something is out of whack មានន័យថារបស់អ្វីមួយមិនប្រក្រតី​​រឺក៏អាចនិយាយបានថាវាខូច។

Posted in គ្រៀមភាសា​ Slang/Idiom, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Laziness

“Laziness will take you no where”. It is very true that you will not get what you want or get anywhere for being lazy. “ភាពខ្ជិលជ្រអូសនឹងមិននាំអ្នកទៅណាឆ្ងាយឡើយ” ពិតប្រាកដមែនហើយដែលការខ្ជិលជ្រអូសនឹងមិនផ្ដល់អោយអ្នកនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានឬក៏ទៅកន្លែងដែលអ្នកខង់ទៅឡើយ។

Posted in សុភាសិត/ ពាក្យស្លោក Proverbs/ Sayings/Quotes | Leave a comment

Black sheep of the family

 ប្រសិនបើមាននណាម្នាក់និយាយថាគាត់គឺជា black sheep of the family នោះវាមានន័យថាគាត់គឺជាមនុយស្សខុសគេនៅក្នុងគ្រួសាររឺក៏ក្រុមរបស់គាត់។ សូមមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម ឧទាហរណ៍: អ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែមានចំនេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់, ខុសគេតែខ្ញុំដែលបានឈប់ចូលសាលាតាំងតែពីអាយុ ១៣ ឆ្នាំ។ If someone says he is a black sheep of the family, it means that he is a troublemaker or is different from everyone else in his family … Continue reading

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, សុភាសិត/ ពាក្យស្លោក Proverbs/ Sayings/Quotes | Leave a comment

ម៉ោងនៅប្រទេសមួយចំនួនTime in some countries

ប្រទេសកម្ពុជា Cambodia ភ្នំពេញ ប្រទេសអាមេរិក The United States New York ប្រទេសបារាំង France Paris ប្រទេសកូរេ Korea Seoul ប្រទេសចិន China Beijing ប្រទេសសិង្ហបូរី Singapore Singapore City

Posted in េពលវេលា និង កាលបរិច្ឆេត Time and Date | Leave a comment

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា Constitution of Cambodia

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា Constitution of Cambodia

More Galleries | Leave a comment

ការប្រើ Bleed/blood

សិក្សាអំពីពាក្យ bleed និងពាក្យ blood 1. bleed (កិ) ហូរឈាម, ធ្វើឲ្យបាត់បង់ឈាម។  bled ជាទំរង់ past និង past participle 2. blood (ន) ឈាម ការប្រើពាក្យទាំងពីរនៅក្នុងប្រយោគៈ He was bleeding a lot/lots when he got cut on his leg. He lost a lot/lots of blood when he … Continue reading

Posted in វាក្យស័ព្ទ Vocabulary | Leave a comment

Protected: Chapter Four

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in វាក្យស័ព្ទ Vocabulary | Enter your password to view comments.

Protected: Chapter Five

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in វាក្យស័ព្ទ Vocabulary | Enter your password to view comments.

Protected: Chapter Six

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in វាក្យស័ព្ទ Vocabulary | Enter your password to view comments.

Khmer English ភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេសនៅក្នុង Facebook

សូមជួយចុច Like និង Share ទំព័រ Khmer English ភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស ផងដើម្បីចូលរួមផ្លាស់ប្តូរចំនេះដឹងទៅវិញទៅមកទាំងអស់គ្នា។ (Please like and share this page to exchange knowledge together.) “អ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិច អ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះ” សូមអរគុណ!!! Thank You!!!

Posted in សេចក្តីអំពាវនាវ | Leave a comment

Wanna, Gonna

ការនិយាយ Speaking  ទល់នឹងVS ការសរសេរ Writing Wanna ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការនិយាយក្រៅផ្លូវការជំនួសឲ្យ want to។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសរសេរជាផ្លូវការចាំបាច់ត្រូវប្រើ want to។ ឧទាហារណ៍ៈ I wanna stay here for two or three more days. = I want to stay here for two or three more days. Gonna ក៏ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការនិយាយក្រៅផ្លូវការផងដែរជំនួសឲ្យ going to។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសរសេរជាផ្លូវការចាំបាច់ត្រូវប្រើ going … Continue reading

Posted in ការនិយាយ ទល់នឹង ការសរសេរ Speaking Versus Writing | Leave a comment

ភ្លាសាច់គោ

សូមចុច ឬក៏ ដើម្បីប្រាប់មិត្តរបស់អ្នក។

Posted in Khmer Recipe របៀបធ្វើម្ហូបខ្មែរ | Leave a comment

Merry Christmas រីករាយថ្ងៃបុណ្យណូអែល

រីករាយថ្ងៃបុណ្យណូអែល!!! ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសវត្ថិភាពនិងសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃឈប់សំរាក!!! Merry Christmas everyone! Wish everyone a safe and happy HOLIDAY!!!

Posted in Holidays | Leave a comment

បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា និង បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត Simple Present VS Present Continue

ការប្រើបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានិងបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត Simple Present and Present Continuous Usage Interactvie Book Simple Present and Present Continuous Interactive Book $5.99 USD

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar | Leave a comment

ការប្រើអាយតនិបាត at, in និង on ជាមួយពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទ

នៅក្នុងភាសាអង់េគ្លសអាយតនិបាត at, in និង on ត្រូវបានេគេប្រីដើម្បីប្រាប់អំពីទីតាំង ហើយក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីនិយាយអំពីពេលវេលានិងកាលបរិេច្ឆទផងដែរ។ ដូច្នេះវាមានការលំបាកខ្លះចំេពាះអ្នកដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទីពីរ។ នៅេពលនេះេយីងនឹងសិក្សាពីការប្រើរបស់អាយតនិបាត at, in និង on ដើម្បីនិយាយពីពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទប៉ុេណ្ណាះ។ at សំរាប់និយាយពីេពលវេលាៈ at 6:00 am, at noon, at night, at the end of the year, and at that/this time,ល។ in សំរាប់និយាយពីពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទៈ ប្រើ in ពីមុខខែ,ឆ្នាំនិងរដូវ in month/year (in March 1999, in … Continue reading

Posted in Preposition, វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar, េពលវេលា និង កាលបរិច្ឆេត Time and Date | Leave a comment

I can’t wait…អន្ទះសារ (ចង់ឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗ)

នៅពេលអ្នកនិយាយថា I can’t wait + for + sth/sb + to infinitive ឬក៏ I can’t wait + to infinitive + sth/sb គឺមានន័យថាអ្នកអន្ទះសារចង់ឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗ។ I can’t wait for that phone to go on sale. I will buy it as soon as they have … Continue reading

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

You don’t keep a dog and …

You don’t keep a dog and bark yourself តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយ់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យស្លោកនេះដែរឬទេ? ប្រសិនបើយល់ឬក៏មានមតិយ៉ាងណាសូមបញ្ចេញនៅក្នុង Comment ខាងក្រោម។ ប្រសិនបើចង់ដឹងអំពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យស្លោកនេះសូមចុចត្រង់នេះ។

Posted in សុភាសិត/ ពាក្យស្លោក Proverbs/ Sayings/Quotes | Leave a comment

Ain’t Versus To Be + Not and To Have + Not

ការនិយាយ Speaking  ទល់នឹងVS ការសរសេរ Writing ការប្រើ៖ Ain’t ជាធម្មតាត្រូវបានគេគិតថាជាការមិនត្រឹមត្រូវដែលប្រើវាក្នុងការនិយាយ, ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅក្នុងការនិយាយក្រៅផ្លូវការ។      ក្រៅផ្លូវការ Informal          ផ្លូវការ Formal 1.               ain’t            =       to be + not We,  you, they ain’t shy   =      We,  you, they are not/ aren’t shy                    I ain’t shy  … Continue reading

Posted in ការនិយាយ ទល់នឹង ការសរសេរ Speaking Versus Writing, វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar | Leave a comment

You can’t tell…

You can’t tell a book by its cover. Meaning: You cannot judge what something or someone is like by looking at the exterior. ប្រែ៖ អ្នកមិនអាចវាយតម្លៃរបស់អ្វីមួយឬក៏នណាម្នាក់ដោយមើលពីខាងក្រៅឡើយ។

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, សុភាសិត/ ពាក្យស្លោក Proverbs/ Sayings/Quotes | Leave a comment

You can lead a horse to water, but…

You can lead a horse to water, but you can’t make it drink. Translation: 1. You can show someone the way to find something or to do something, but you cannot force that person to do it. 2. You can … Continue reading

Posted in សុភាសិត/ ពាក្យស្លោក Proverbs/ Sayings/Quotes | Leave a comment

សុភាសិតខ្មែរ Khmer Proverbs

Posted in ភាសាខែ្មរ Khmer Language, សុភាសិត/ ពាក្យស្លោក Proverbs/ Sayings/Quotes | Leave a comment

ទិវារបុណ្យមាតា Happy Mother’s Day

Happy Mother’s Day for Mom ទិវារបុណ្យមាតាសំរាប់អ្នកម្ដាយ Happy Mother’s Day for the Wife ទិវារបុណ្យមាតាសំរាប់ភរិយា  

Posted in Holidays | Leave a comment

ការប្រើ អឹ និង អឺន Using A and An

Take A and An Test Download this A and An Test App (Windows) Download this A and An Test App (Mac)

Posted in លំហាត់ Exercise | Leave a comment

គុណនាមចង្អុលបង្ហាញ Demonstrative Adjectives

គុណនាមចង្អុលបង្ហាញ   បង្ហាញថាតើនាមដែលពួកវាសំដៅទៅជាឯកវចនៈ ឬក៏ជា ពហុវចនៈ ហើយនិងថាតើនាមនោះស្ថិតនៅជិតឬក៏នៅឆ្ងាយពីអ្នកនិយាយ។ នាមដែលត្រូវបានគេចង្អុលទៅកាន់តែងតែស្របតាមគុណនាមដែលចង្អុលបង្ហាញ។ គុណនាមចង្អុលបង្ហាញដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅមានដូចតទៅ៖ This ចង្អុលបង្ហាញឯកវចនៈនាមដែលនៅជិត។ That ចង្អុលបង្ហាញឯកវចនៈនាមដែលនៅឆ្ងាយ។ These ចង្អុលបង្ហាញពហុវចនៈនាមដែលនៅជិត។ Those ចង្អុលបង្ហាញពហុវចនៈនាមដែលនៅឆ្ងាយ។ Demonstrative adjectives show whether the noun they refer to is singular or plural, and whether the noun is located near to or far from … Continue reading

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar | Leave a comment

អក្ខរក្រមខែ្មរ Khmer Letters

Click here to download Khmer Consonants mp4 Click here to watch Khmer Consonants Video   ក ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន ប ផ ព ភ ម យ រ វ ល ស ហ ឡ អ

Posted in ភាសាខែ្មរ Khmer Language | Leave a comment

Protected: Chapter Seven

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in វាក្យស័ព្ទ Vocabulary | Enter your password to view comments.

ផ្ទះបាយ Kitchen

Kitchen  Apron  Bottle  Bowl  Broom  Cabinet  Cans  Chair  Coffee maker  Cup  Dustpan  Forks  Glass  Grill  Jars  Kettle  Match  Pan  Plates  Refrigerator  Sieve Spoons Stove Table Teapot

Posted in នាម Nouns, ផ្ទះ ឬ េគហដ្ផាន Home | Leave a comment

បន្ទប់េគង Bedroom

Bedroom  Alarm Clock   Bed  Closet  Drawer  Dresser  Mattress  Pillow  Pillow case  Telephone 

Posted in នាម Nouns, ផ្ទះ ឬ េគហដ្ផាន Home | Leave a comment

បន្ទប់ទឹក Bathroom

Bathroom  Bathtub  Brush Comb Curling iron Faucet Hairdryer Mirror  Restroom Scale Shower Soap Sponge Toilet Toilet paper  Toothbrush Toothpaste Towel

Posted in នាម Nouns, ផ្ទះ ឬ េគហដ្ផាន Home | Leave a comment

សព្វនាមនិងគុណនាមជាកម្មសិទ្ធិ Possessive Pronouns and Adjectives

1. Forms of Possessive Pronouns and Adjectives Person Possessive Pronoun Possessive Adjective 1st singular mine my 2nd singular & plural yours your 3rd singular (female) hers her 3rd singular (male) his his 3rd singular (neutral) its its 1st plural ours … Continue reading

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar, សព្វនាម Pronouns | Leave a comment

សព្វនាមជាកម្មបទ Objective Pronouns

Objective Pronouns និយមន័យ៖ សព្វនាមជាកម្មបទសំដែងជាកម្មបទរបស់ប្រធាន, វាទទួលរងអំពើពីកិរិយាស័ព្ទ។ សព្វនាមជាកម្មបទមាន៖ her, him, it, me, them, us, and you. Definition: An objective pronoun acts as the object of a sentence—it receives the action of the verb. The objective pronouns are: Me Him Her It Us … Continue reading

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar, សព្វនាម Pronouns | Leave a comment

សព្វនាមជា្របធាន Subject Pronouns

Subject Pronouns និយមន័យ៖ សព្វនាមជាប្រធានគឺជាពាក្យដែលត្រូវបានប្រើសំរាប់ជំនួសនាម។ សព្វនាមទាំងបីករណីមាន៖ ប្រធាន, កម្មបទ, រឺក៏ កម្មសិទ្ធិ។ Definition: A pronoun is a word that takes the place of a noun. Pronouns can be in one of three cases: Subject, Object, or Possessive. I Kgnom He Kortt She Kortt … Continue reading

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar, សព្វនាម Pronouns | Leave a comment

អាយតនិបាត Prepositions

Preposition A aboard about above across after against along amid among anti around as  at B before behind below beneath beside besides ,,, between beyond but by C concerning considering D despite down during E except , excepting excluding F … Continue reading

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar | Leave a comment

Zoo

Zoo Suon satt

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, អាគា Building | Leave a comment

Traffic

Traffic Jakk-ra-jor

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Traffic light

Traffic light Plurng jakk-ra-jor

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Swing

Swing Toang

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Street lamp

Street lamp Jongkieng tahm thnol

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Restaurant

Restaurant Poe jearkk ny yeark tharn

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, អាគា Building | Leave a comment

Police car

Police car Lahn Po-leas

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Movie theater

Movie theater Roang kuhn

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, អាគា Building | Leave a comment

Lamp-post

Lamp-post Bongkole dong kome

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Hotel

Hotel Sontha-kear

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, អាគា Building | Leave a comment

Grocery store

Grocery store Hahng Lok Kroueng Tes

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, អាគា Building | Leave a comment

Fire truck

Fire truck Lahn Ponnlot plurng

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Factory

Factory Ronge chakk

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, អាគា Building | Leave a comment

Car accident/Car crash

Car accident Kros thnakk jakk-ra-jor

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Cafe

Cafe Tiem kafei

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, អាគា Building | Leave a comment

Building

Building Akkear

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, អាគា Building | Leave a comment

Bridge

Bridge Spearn

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, អាគា Building | Leave a comment

Ambulance

Ambulance Lahn Pate

Posted in ទីក្រុង The City | Leave a comment

Airport

Airport Bror leahn yonhoss

Posted in ទីក្រុង The City, ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases, អាគា Building | Leave a comment

Ship

Ship Kakkpal

Posted in យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Motorcycle

Motorcycle Moto

Posted in យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Car

Car Lahn 

Posted in យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Boat

Boat Tuke

Posted in យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Bike

Bike Korngng

Posted in យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Train

Train Rot Plurng

Posted in យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Taxi

Taxi Lahn rot chnuol

Posted in យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Bus

Bus Lahn krong

Posted in យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Helicopter

Helicopter Uthompearkchakk

Posted in យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Airplane

Airplane Yonhoss

Posted in យានជំនិះ ឬ ការដឹកជព្ជូាន Transportation | Leave a comment

Months

English Khmer January Kae Makara February Kae Kom-peak March Kae Mi-near April Kae Maysa May Kae Uh-sak-pear June Kae Mi-thu-na July Kae Kakada August Kae Seyha September Kae Kagnah October Kae Tola November Kae Wi-che-ka December Kae Thnue

Posted in េពលវេលា និង កាលបរិច្ឆេត Time and Date | Leave a comment

Days of the week

Monday Thngai Chann Tuesday Thngai Orngkea Wednesday Thngai Puth Thursday Thngai Prorhoss Friday Thngai Sok Saturday Thngai Sao Sunday Thngai Adtit

Posted in េពលវេលា និង កាលបរិច្ឆេត Time and Date | Leave a comment

I’m sorry/Excuse me!

Sorry! Soam Tos! I’m sorry! K’gnom soam tos! Excuse me! Soam Akkpayy tos!

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Colors

Click on English word to listen White Pore saw Black Pore kmao Red Pore kraw horm Blue Pore kiev Brown Pore tnowt Green Pore bai torng Pink Pore pkah chook Purple Pore swye Yellow Pore loerng Gray Pore bror pess

Posted in ពណ៌Colors | Leave a comment

Can you speak English?

Can you speak English? Tuer n’airk arch ni-yeayy pearsah Angkles bahn te? I can speak a little. K’gnom arch ni-yeay bahn dtich dtich.

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Food/Meal ម្ហូប អាហារ

Food:Meal Aha/M’hope ម្ហូប អាហារ Breakfast Aha pel proek អាហារ ពេលព្រឹក Lunch Aha thngai trong អាហារថ្ងៃត្រង់ Dinner Aha pel L’ngearch អាហារពេលល្ងាច Supper Aha somronn អាហារសំរន់

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Good morn/afternoon/evening/night/dream/luck

Good Morn! Akrun sue sday! Good afternoon! Sai-yonn sue sday! Good evening! Prore lobb sue sday! Good night! Reatrey sue sday! Good dream! Soben L’or Good luck! Samnang L’or

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Yes/No

Yes Baht (male) Yes Cha (female) Yes I can. Baht kgnom arch. Baht ban No Te No I can’t Te min bahn te

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Can I help you?

Can I help you? Tuer kgnom arch chuoy n’airk bahn te? (slow speed) Can I help you? Tuer kgnom arch chuoy n’airk bahn te? (normal speed)

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Hello!/Welcome

Hello ! Jom Rearb Sue! (formal) Welcome! Soam Swah-komm! My pleasure! Doi kdey reek reay!

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Good Bye!/See you later!

Good bye! Jom Rearb Lear! is used to show respect to the elder or higher rank (formal) Bye! Lear huey! is more informal. See you later! Jueb knear pel krouy

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Can you help me?

Can you help me? Tuer n’airk arch chuoy kgnom bahn te?

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

I want to learn Khmer. Can you teach me?

I want to learn khmer. Kngom chorng rien pearsah Khmae. Can you teach me? Tuer n’airk arch bongrien k’gnom bahn te?

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

What is your name? My name is…

What’s your name ? means Tuer n’airk chmos avey? My name is… Kgnom chnos…

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Thank you!

Thank you! means Orkun!

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

How are you?

How are you ? means Tuer n’airk sok sabbye chear te?

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment

Hello

Hello! means Sue Sday!

Posted in ពាក្យ និង ឃ្លា Words and Phrases | Leave a comment