Category Archives: វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar

តើវេយ្យាករណ៍ជាអ្វី?
វេយ្យាករណ៍គឺជាប្រព័ន្ធនៃភាសា។ វេយ្យាករណ៍ជួនកាលត្រូវបានគេបកស្រាយថាជាច្បាប់នៃភាសា, ប៉ុន្តែតាមពិតគ្មានភាសាណាមួយមានច្បាប់នោះទេ។ ប្រសិនបើយើងប្រើពាក្យថា «ច្បាប់», យើងសន្មត់មាននណារម្នាក់បង្កើតច្បាប់មុនហើយបន្ទាប់មកបង្កើតភាសានិយាយ, ដូចជាហ្គេមថ្មីមួយ។ ក៏ប៉ុន្តែភាសាមិនមែនចាប់ផ្តើមឡើងបែបនោះឡើយ។ ភាសាចាប់ផ្តើមឡើងដោយមនុស្សបង្កើតសម្លេងហើយសម្លេងនោះវិវត្តន៍ទៅជាពាក្យ, ឃ្លា និង ប្រយោគ។ គ្មានភាសានិយាយណាមួយស្លាប់មួយកនែ្លងឡើយ។ គ្រប់ភាសាទាំងអស់ផ្លាស់ប្តូរពីរយៈកាលមួយទៅរយៈកាលមួយ។ អ្វីដែលយើងហៅថា វេយ្យាករណ៍ គឺជាការឆ្លុះបពា្ចាំងធម្មតានៃភាសានៅពេលវេលាដែលជាក់លៈណាមួយ។
តើយើងចាំបាច់សិក្សាវេយ្យាករណ៍ដែរឬទេ? ចំលើយដែលខ្លីគឺ «ទេ»។ មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនិយាយភាសាជាតិរបស់ពួកគេដោយមិនចាំបាច់សិក្សាវេយ្យាករណ៍របស់ភាសានោះឡើយ។ សូមតែកូនក្មេងចាប់ផ្តើមនិយាយមុនពេលពួកគេស្គាល់នូវពាក្យថា វេយ្យាករណ៍ ទៅទៀត។ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់សិក្សាអោយបានច្បាស់លាស់អំពីភាសាបរទេស, ចំលើយដែលវែងគឺ «វេយ្យាករណ៍ចាំបាច់» វេយ្យាករណ៍អាចជួយអោយអ្នករៀនភាសាបានឆាប់រហ័សនិងយ៉ាងសមស្រប។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកគិតថាវេយ្យាករណ៍គឺជាអ្វីមួយដែលអាចជួយអ្នកបាន, ដូចជាមិត្តភ័ក្រម្នាក់។ នៅពេលអ្នកយល់ដឹងអំពីវេយ្យាករណ៍ឬក៏ប្រព័ន្ធរបស់ភាសា អ្នកអាចយល់នូវអ្វីៗជាច្រើនទៀតដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់សួរគ្រូ ឬក៏ មើលសៀវភៅ។
ដូច្នេះសូមគិតថាវេយ្យាករណ៍គឺជាអ្វីមួយដែលល្អ អ្វីមួយវិជ្ជមាន និងជាអ្វីមួយដែលអាចជួយអ្នករកផ្លូវ ដូចជាបង្គោលសពា្ញា ឬក៏ជា ផែនទីមួយ។

Wanna, Gonna

ការនិយាយ Speaking  ទល់នឹងVS ការសរសេរ Writing Wanna ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការនិយាយក្រៅផ្លូវការជំនួសឲ្យ want to។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសរសេរជាផ្លូវការចាំបាច់ត្រូវប្រើ want to។ ឧទាហារណ៍ៈ I wanna stay here for two or three more days. = I want to stay here for two or three more days. Gonna ក៏ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការនិយាយក្រៅផ្លូវការផងដែរជំនួសឲ្យ going to។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសរសេរជាផ្លូវការចាំបាច់ត្រូវប្រើ going … Continue reading

Posted in ការនិយាយ ទល់នឹង ការសរសេរ Speaking Versus Writing | Leave a comment

បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា និង បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត Simple Present VS Present Continue

ការប្រើបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានិងបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត Simple Present and Present Continuous Usage Interactvie Book Simple Present and Present Continuous Interactive Book $5.99 USD

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar | Leave a comment

ការប្រើអាយតនិបាត at, in និង on ជាមួយពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទ

នៅក្នុងភាសាអង់េគ្លសអាយតនិបាត at, in និង on ត្រូវបានេគេប្រីដើម្បីប្រាប់អំពីទីតាំង ហើយក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីនិយាយអំពីពេលវេលានិងកាលបរិេច្ឆទផងដែរ។ ដូច្នេះវាមានការលំបាកខ្លះចំេពាះអ្នកដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទីពីរ។ នៅេពលនេះេយីងនឹងសិក្សាពីការប្រើរបស់អាយតនិបាត at, in និង on ដើម្បីនិយាយពីពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទប៉ុេណ្ណាះ។ at សំរាប់និយាយពីេពលវេលាៈ at 6:00 am, at noon, at night, at the end of the year, and at that/this time,ល។ in សំរាប់និយាយពីពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទៈ ប្រើ in ពីមុខខែ,ឆ្នាំនិងរដូវ in month/year (in March 1999, in … Continue reading

Posted in Preposition, វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar, េពលវេលា និង កាលបរិច្ឆេត Time and Date | Leave a comment

Ain’t Versus To Be + Not and To Have + Not

ការនិយាយ Speaking  ទល់នឹងVS ការសរសេរ Writing ការប្រើ៖ Ain’t ជាធម្មតាត្រូវបានគេគិតថាជាការមិនត្រឹមត្រូវដែលប្រើវាក្នុងការនិយាយ, ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅក្នុងការនិយាយក្រៅផ្លូវការ។      ក្រៅផ្លូវការ Informal          ផ្លូវការ Formal 1.               ain’t            =       to be + not We,  you, they ain’t shy   =      We,  you, they are not/ aren’t shy                    I ain’t shy  … Continue reading

Posted in ការនិយាយ ទល់នឹង ការសរសេរ Speaking Versus Writing, វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar | Leave a comment

គុណនាមចង្អុលបង្ហាញ Demonstrative Adjectives

គុណនាមចង្អុលបង្ហាញ   បង្ហាញថាតើនាមដែលពួកវាសំដៅទៅជាឯកវចនៈ ឬក៏ជា ពហុវចនៈ ហើយនិងថាតើនាមនោះស្ថិតនៅជិតឬក៏នៅឆ្ងាយពីអ្នកនិយាយ។ នាមដែលត្រូវបានគេចង្អុលទៅកាន់តែងតែស្របតាមគុណនាមដែលចង្អុលបង្ហាញ។ គុណនាមចង្អុលបង្ហាញដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅមានដូចតទៅ៖ This ចង្អុលបង្ហាញឯកវចនៈនាមដែលនៅជិត។ That ចង្អុលបង្ហាញឯកវចនៈនាមដែលនៅឆ្ងាយ។ These ចង្អុលបង្ហាញពហុវចនៈនាមដែលនៅជិត។ Those ចង្អុលបង្ហាញពហុវចនៈនាមដែលនៅឆ្ងាយ។ Demonstrative adjectives show whether the noun they refer to is singular or plural, and whether the noun is located near to or far from … Continue reading

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar | Leave a comment

សព្វនាមនិងគុណនាមជាកម្មសិទ្ធិ Possessive Pronouns and Adjectives

1. Forms of Possessive Pronouns and Adjectives Person Possessive Pronoun Possessive Adjective 1st singular mine my 2nd singular & plural yours your 3rd singular (female) hers her 3rd singular (male) his his 3rd singular (neutral) its its 1st plural ours … Continue reading

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar, សព្វនាម Pronouns | Leave a comment

សព្វនាមជាកម្មបទ Objective Pronouns

Objective Pronouns និយមន័យ៖ សព្វនាមជាកម្មបទសំដែងជាកម្មបទរបស់ប្រធាន, វាទទួលរងអំពើពីកិរិយាស័ព្ទ។ សព្វនាមជាកម្មបទមាន៖ her, him, it, me, them, us, and you. Definition: An objective pronoun acts as the object of a sentence—it receives the action of the verb. The objective pronouns are: Me Him Her It Us … Continue reading

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar, សព្វនាម Pronouns | Leave a comment

សព្វនាមជា្របធាន Subject Pronouns

Subject Pronouns និយមន័យ៖ សព្វនាមជាប្រធានគឺជាពាក្យដែលត្រូវបានប្រើសំរាប់ជំនួសនាម។ សព្វនាមទាំងបីករណីមាន៖ ប្រធាន, កម្មបទ, រឺក៏ កម្មសិទ្ធិ។ Definition: A pronoun is a word that takes the place of a noun. Pronouns can be in one of three cases: Subject, Object, or Possessive. I Kgnom He Kortt She Kortt … Continue reading

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar, សព្វនាម Pronouns | Leave a comment

អាយតនិបាត Prepositions

Preposition A aboard about above across after against along amid among anti around as  at B before behind below beneath beside besides ,,, between beyond but by C concerning considering D despite down during E except , excepting excluding F … Continue reading

Posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar | Leave a comment