ម៉ោង Clock

ប្រទេសកម្ពុជា Cambodia

ភ្នំពេញ

ប្រទេសអាមេរិក The United States

New York

ប្រទេសបារាំង France

Paris

ប្រទេសកូរេ Korea

Seoul

ប្រទេសចិន China

Beijing

ប្រទេសសិង្ហបូរី Singapore

Singapore City

Leave a Reply