ប្រាប់មិត្តរបស់អ្នក Tell your friend


សូមចុច Like ឬក៏ Send ខាងក្រោមដើម្បីផ្ញើរដល់មិត្តរបស់អ្នក

សូមចុច Tell a Friend ដើម្បីប្រាប់មិត្តរបស់អ្នក។

Khmer-English Words and Phrases on iTunes


សូមអរគុណ!!!

Leave a Reply