បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា និង បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត Simple Present VS Present Continue

ការប្រើបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានិងបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត Simple Present and Present Continuous Usage


Interactvie Book
This entry was posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply