គុណនាមចង្អុលបង្ហាញ Demonstrative Adjectives

គុណនាមចង្អុលបង្ហាញ   បង្ហាញថាតើនាមដែលពួកវាសំដៅទៅជាឯកវចនៈ ឬក៏ជា ពហុវចនៈ ហើយនិងថាតើនាមនោះស្ថិតនៅជិតឬក៏នៅឆ្ងាយពីអ្នកនិយាយ។ នាមដែលត្រូវបានគេចង្អុលទៅកាន់តែងតែស្របតាមគុណនាមដែលចង្អុលបង្ហាញ។ គុណនាមចង្អុលបង្ហាញដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅមានដូចតទៅ៖

This ចង្អុលបង្ហាញឯកវចនៈនាមដែលនៅជិត។

That ចង្អុលបង្ហាញឯកវចនៈនាមដែលនៅឆ្ងាយ

These ចង្អុលបង្ហាញពហុវចនៈនាមដែលនៅជិត។

Those ចង្អុលបង្ហាញពហុវចនៈនាមដែលនៅឆ្ងាយ។

Demonstrative adjectives show whether the noun they refer to is singular or plural, and whether the noun is located near to or far from the speaker. The noun which is being pointed out always follows the demonstrative adjective. The most commonly used demonstrative adjectives are: This (singular noun, near to)/that (singular noun, far from)/these (plural noun, near to/those (plural noun, far from).

This entry was posted in វេយ្យាករណ៍ អង់គេ្លស English Grammar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply